Sifat Adil Allah Berlaku Untuk

Sifat Adil Allah Berlaku Untuk

sifat adil allah berlaku untuk. a. masing-masing b.hanya orang kaya c. para pejabat d. hanya orang miskin e. pribadi ilahi​

Daftar Isi

1. sifat adil allah berlaku untuk. a. masing-masing b.hanya orang kaya c. para pejabat d. hanya orang miskin e. pribadi ilahi​


Sifat adil Allah berlaku untuk masing-masing (A). Hal ini mengisyaratkan bahwa hanya Allah yang mempunyai sifat Maha Adil. Keadilan Allah adalah bagi semua makhluk ciptaan-Nya sehingga orang-orang yang bersalah akan mendapatkan hukuman yang setimpal dan orang-orang yang berbuat baik pun akan mendapatkan ganjarannya.

Pembahasan

Allah mempunyai nama-nama yang baik dan indah yang disebut dengan Asmaul Husna. Nama-nama tersebut menunjukkan kesempurnaan-Nya sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya. Setiap nama Allah mengandung sifat Allah. Salah satu nama tersebut adalah Al Adl (Yang Maha Adil). Di dalam nama tersebut kita mengenal sifat Allah yang Maha Adil. Allah Maha Adil  dan hanya Allah yang Maha Adil. Keadilan tersebut meliputi segala makhluk.

Jawaban lain tidak tepat karena:

B. Hanya orang kaya, tidak mungkin Allah hanya berbuat adil kepada orang kaya saja.

C. Para pejabat, bila Allah hanya adil kepada golongan ini menunjukkan ketidaksempurnaan sifat Allah.

D. Hanya orang miskin, tidak mungkin Allah hanya adil kepada orang miskin saja.

E. Pribadi Ilahi, atau dzat Allah adalah satu-satunya yang mempunyai sifat adil.

Pelajari lebih lanjutMateri tentang arti asmaul husna: https://brainly.co.id/tugas/5592559Materi tentang pengertian asmaul husna: https://brainly.co.id/tugas/3611092Materi tentang beberapa nama Allah: https://brainly.co.id/tugas/3819943Detail Jawaban

Kelas: 7

Mapel: 14

Bab: 3 - Asma'ul Husna

Kode: 7.14.3

#TingkatkanPrestasimu #SPJ6


2. 17.Dalam Q.S. al-Mā'idah ayat 8 Allahmemerintahkan kita untuk berlaku adilkarena adil ....a. sifat orang-orang mukminb. lebih dekat kepada imanlebih dekat kepada takwad. sifat para nabie. menunjukkan kebenaran​


Jawaban:

B. Lebih dekat kepada iman dan lebih dekat kepada takwa

Penjelasan:

يايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون

ARTINYA =

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk terus menerus tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

KANDUNGAN SURAHH =

Ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah Swt., baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan kehidupan duniawi. Karena hanya dengan demikianlah mereka bisa sukses dan memperoleh hasil balasan yang mereka harapkan.

CONTOH =

Dalam persaksian, mereka harus adil menerangkan apa yang sebenarnya, tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat dan kerabatnya sendiri.

okk semoga membantu kak ")


3. yang merupakan sifat Al Adil Allah SWT adalah a.Allah berkuasa untuk merendahkan seseorang B. Allah menetapkan aturan yang berlaku di alam semesta C. Allah menyayangi orang-orang yang beriman D. Allah menyediakan surga bagi orang yang beriman dan neraka bagi ingkar e. Allah sangat mencintai orang yang berilmu ​


Jawaban:

D. Allah menyediakan surga bagi oarang yang beriman dan neraka bagi yang ingkar


4. Sifat adil Allah berlaku untuk...a. semua orangb. orang kaya sajac. para pejabatd. orang miskine. orang saleh​


Jawaban:

a. semua orang

Keterangan:

Jawaban:

a.semua orang

Penjelasan:

karena allah maha adil terhadap seluruh mahluk ciptaannya


5. 5. Di bawah ini merupakan pencerminan dari asma Allah Swt" Al-Barr", kecualia mau menolong teman atau pun tetangga yang sedang dirundung kesusahanbmenggunakan uang saku pemberian orang tua dengan baikc tidak menyombongkan diri di hadapan teman-temand. memberi penjelasan tentang pelajaran kepada teman yang belum tahu6. Tidak tamak terhadap keduniaan merupakan perilaku orang yang mengamalkanasmaul husnaa. Al Azizc. An-Nafib. Al-Basithd. Al-Barr7. Gemar mendermakan sebagian hartanya, merupakan salah satu cara dalam meneladaninama dan sifat Allah SWT yaitu ....a Al-Barrc. Al-Fattahb. Al-Hayyud. Al-Qayyum8. Merasa cukup dan mensyukuri apa yang Allah Swt berikan, karena Allah memilikinama dan sifat ....a. Al-Ghaniyyc. Ar-Ra'ufb. Al-Barrd. Al-Fattah9. Perilaku orang yang mengamalkan asmaul husna" Al-Qayyum" adalaha melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kita dengan penuh amanahb. merahasiakan kesalahan atau menutupi ab orang laine tidak merendahkan orang laind. tidak terlalu mengantungkan diri kepada orang lain10. Cinta kasih yang lembut dari Allah terhadap alam semesta terlihat jelas denganadanya ekosistem pada benda dan unsur alam yang ada. Bentuk cinta kasih tersebutmenunjukkan bahwa Allah memiliki nama dalam Asma'ul Husnaa. Al Hayyuc. Al-al Aziisb. Al Qayyumd Al Latif11 Perilaku orang yang mengamalkn asmaul husna "Ar Raul" adalaha Pandai bersyukurc. Berlaku jujurb. Gemar bersedekahd Berlaku adil12. Allah adalah Dzat yang melapangkan Rezeki, karena Allah memiliki namaA. Al-Barrc. Al-Basithb. An-Nafi'd. Al-Ra'uf13. Di bawah ini merupakan bukti kebenaran Asmaul Husna Al-'Adl adalaha Allah memberi kesempatan bertaubat kepada hamba-Nyab. adanya alam semesta termasuk manusiac. banyaknya rizki yang dilimpahkan kepada manusiad. Allah membuat aturan agama untuk ditaati manusia14. Allah menyediakan oksigen secara gratis untuk manusia, merupakan bukti bahwaAllah bersifat2. Al-Barrc. Ar-Ra'ufb. Al-'Azizd. Al-'AdiFirman Allah di atas menjelaskan bahwa Allah bersifata. An-Nafic. Al-Qayyumb. Al-Barrd. Ar-Ra'uf​


Jawaban:

5.) C, karna al-baru artinya kedermawanan

6.) C,

-al aziz=sangat kuat

-an nafi=memberi manfaat

-al basith=meluaskan reseki hamba-Nya

-al barr=dermawan

7.) A,

-al fattah=membuka pintu rezeki

-al hayyu=yang maha hidup

-al qayyum=maha berdiri/mandiri

8.)A,

-al-ghaniyy=maha kaya

-ar rauf=maha pengasih

9.)A

10.)A

11.) B

12.)C

13.)A, al adl=maha adil

14.)C

15.)


6. 16. Wahyu Allah SWT yang ditulis dan dibukukan menjadi kitab suci Al-Quran merupakan bukti bahwa Allah memiliki sifat.a.ilmu. c.sama'b.kalam. d.hayat18. Siapapun orangnya, walaupun seorang Nabi atau Rasul Allah, tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepada yang lain , kecuali Allah SWT, karena Allah memiliki sifat Asmaul Husna, yaitu....a.Al-hadi. c.Al-Qoyyumb.Al-Jabar. d.Al-Aziz20. Allah SWT adalah dzat yang maha perkasa dan keperkasaan Allah adalah sempurna dan kekal, berbeda dengan keperkasaan manusia terbatas dan tidak kekal, karena Allah SWT mempunyai nama yang bagus yaitu....a.As-Shobur. c.Al-Azizb.Al-Fattah. d.Al-Wahhab22. Islam mengajarkan kepada umatnya agar dalam hidupnya bisa saling tolong menolong untuk kebaikan, karena Allah cinta kepada orang yang selalu berbuat....a.Kegembiraanb.Kesenangan c.Kebacikand.Kecerahan23.Semua orang senang melakukan dan melihat orang berlaku jujur dan adil, karena keadilan adalah cerminan dari nama yang bagus bagi Allah yaitu....a.As-Shobur. c.Al-Azizb.Al-Fattah. d.Al-Adlu26.Kepatuhan dan kesetiaan seseorang dalam melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan dari peraturan yang telah ditetapkan baik masalah agama maupun dunia, merupakan pengertian dari...a.Tawakal. c.Tasamuhb.Taqwa. d.Tawadhu29. Pernyataan berikut ini sifat terpuji yang menunjukkan tawaduk adalah....a.Rajin memberi sadaqah kepada siapa saja yang disenangib.memberi salam dan wajah yang manis ketika bertemu temanc.memenuhi undangan saudaranya ketika acara hajatand.selalu melaksanakan ibadah dimana tempat ia berada49. Nabi Muhammad SAW, di angkat menjadi seorang rasul Allah ditandai dengan....a.Datangnya malaikat Jibrilb.Nabi Muhammad bertemu Allah SWTc.dengan turunnya Wahyud. Datangnya perintah hijrah50. Nabi Muhammad setelah berda'wah dalam keluarga secara sembunyi-sembunyi, kemudian berda'wah secara terang-terangan, karena ada perintah dengan turunnya ayat dalam surat....a.Al-Maidah : 3b.Al-'Alaq : 3c.Ali Imran : 95d.Al-Hiir : 94 Tolong di jawab ya kak dengan benar.... Soalnya dikumpulka besok...Terima Kasih...


jawabannya Kalam, al  hadi, al aziz, kebajikan, al Adlu(d), Taqwa, memberi salam, turunnya wahyu, dan al hijr 94

7. 1.Nama-nama Allah swt. yang baik disebutdengan...a asmaul husna c. sifat wajib Allahb. asmaul hasanah d. sifat jaizSalah satu Asmaul Husna adalah Al-'Adiyang artinya adalah ..a. Maha Mengumpulkanb. Maha Adilc. Maha Akhird. Maha PengasihAl-'Adl berasal dari kata 'adala yang berarti ....a. bengkok c. stabil dan miringb. biasa dan sama lurus dan samaSifat adil Allah berlaku untuk .semua orang c. para pejabatb. orang kaya saja d. orang miskinAdanya Asmaul Husna diterangkan dalamAl-Qur'an surah ....a. Taha ayat 6 Taha ayat 8b. Taha ayat 7 d. Taha ayat 9yerahkan segala urusan kepada Allahakan melahirkan sikap ....a. tawadhu' e tawakalb. tagarrub d. tasamuh​


Jawaban:

A Asmaul HusnaB Maha adilB biasa dan sama lurus dan samaA semua orangga tauga tau


8. sifat adil Allah berlaku untuk


Sifat Adil Allah Berlaku untuk semua makhluknya dan Allah Sendiri mewajibkan diriNya sendiri untuk berlaku adil

Pembahasan

Di dalam Al Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan adil di dalam surat diantaranya Al Anam ayt 115 dan At tin ayat 8 :

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًاۗ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚوَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ - ١١٥

Dan telah sempurna firman Tuhanmu (Al-Qur'an) dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (Al Anam : 115)

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ࣖ - ٨

Bukankah Allah hakim yang paling adil? (At Tin: 8)

Allah Subahanhu wa ta'ala "Maha Adil" adalah Allah Subahanu wa ta'alaakan menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Adanya Surga dan Neraka merupakan bukti Adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa akan Allah tempatkan di surgaNya dan Orang yang bermaksiat kepadaNya akan ditempatkan di NerakaNya. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memasukan orang beramal ke dalam neraka? Jawaban nya tentu bisa, akan tetapi disini Allah Subhanahu wa ta'alasudah mewajibkan dirinya sendiri untuk Adil. Sehingga semua orang akan dibalas sesuai dengan perbuatannya masing-masing.

Berikut ini contoh dari pengamalan sikap Adil:

Adil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala: dengan cara bertakwa yaitu menjalankan segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNyaAdil kepada diri sendiri: adalah dengan cara selalu berjalan sesuai denga syariat Islam, sehingga terpelihara dalam keselamatan dan kebaikanAdil kepada makhluk lain: dengan cara menmpatkan orang lain dengan sebagaimana mestinya, berbuat baik dan tidak mendholimi orang lain

Demikian, Semoga Membantu!

Pelajari lebih lanjut

1.  Materi tentang Asma'ul Husna brainly.co.id/tugas/12085568

2. Materi tentang Al-Bashir brainly.co.id/tugas/11492348

3. Materi tentang Asmaul Husna brainly.co.id/tugas/36706001

Detil jawaban

Kelas: 1

Mapel: Agama

Bab: Iman Kepada Allah Swt

Kode: 1.14.3

Kata Kunci: Asma'ul Husna, Al Adl

#AyoBelajar


9. 1. Saul pergi bersama hambanya untuk mencari .... * a. Domba milik ayahnya b. Domba miliknya yang hilang c. Keledai milik ayahnya d. Keledai miliknya yang hilang 2. Bangsa Israel menginginkan seorang raja, karena .... * a. ingin seperti bangsa lain b. Tuhan juga menginginkannya seorang raja akan lebih adil daripada Hakim Samuel tidak memiliki anak untuk menjadi penerusnya 3. Saul mendapatkan apa yang dicari di kota .... * a. Rama b. Roma c. Betlehem d. Kapernaum 4. Bagaimanakah sikap anak-anak Samuel? * a. bersikap seperti ayahnya b. berlaku korupsi dan tidak adil c. berbuat bijaksana selayaknya pemimpin d. menunjukkan sifat-sifat seorang nabi 5. Ketika Samuel melihat Saul, Allah menghendaki agar Samuel .... * a. menyuruh Saul pulang b. mengurapinya menjadi raja c. meminta Saul mengikuti pengajarannya d. menegurnya agar tidak masuk ke kota orang lain ( * = wajib dijawab )


Jawaban:

1.b

2.b

3.c

Penjelasan:

maaf kalau salah kk


10. Mengapa ALLAH SWT.Memerintahkan kita untuk berlaku/bersifat adil


Jawaban:

agar tidak adanya pertengkaran/perdebatan

Penjelasan:

maaf kalau salah tapi tolong bantu like atau Follow please

Jawaban:

Karena allah mempunyak sifat al-adil yang artnya ym.adil dan allah juga ingin makhluqnya bersifat adil.

org yg adil itu akan mendptkan syafaat nabi diakhirat kelak


11. 1.Ketentuan-ketentuan Allah SWT yang pasti berlaku bagi setiap manusia yang bersifat hudus (baru) merupakan pengertian dari…AIslamBQadarCImanDQada2. Jujur dan adil merupakan sikap terpuji yang dimiliki para nabi dan rasul yang patut dicontoh dan diteladani bagi umat manusia untuk memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Hal ini tergambar didalam firman Allah SWT surat…AAl-Ahzab ayat 70 dan Al-Baqarah ayat 72BAli-Imran ayat 77 dan Al-Baqarah ayat 32CAt-Taubah ayat 70 dan Ali Imran ayat 70DAl-Ahzab ayat 70 dan Ali-imran ayat 77TOLONG DI BANTU KAK ​


Jawaban:

1.B.Qadar

2.A.Al-Ahzab ayat 70 dan Al-Baqarah ayat 72

Penjelasan:

No Google

No Copas

______________________

Answer By Shofiyyah6d

______________________

Semoga benar dan dapat membantu mu yaww

#KOREKSI

Jawaban:

b

Penjelasan:

maaaf kalok salahhhhhhhhh


12. Tugas Asmaul Husna kelas 10 (PAI 10 IPS)Hai ULFATUN HASANAH, ketika Anda mengirim formulir ini, pemilik dapat melihat nama dan alamat email Anda.Wajib diisi1.Allah Swt, tidak terkalahkan dan tidak tergoyahkan. Tidak ada yang menandingi kekuatan Allah Swt, diseluruh jagad raya ini. Merupakan Asmaul Husna yaitu….(10 Poin)Al-AkhirAl-'AdlAl-Jami'Al-MatinAl-Karim2.اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۙ وَّ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ Ayat tersebut menerangkan Asmaul Husna...(10 Poin)Al-Mu'minAl-KarimAl-matinAl-AkhirAl-Wakil3.Diantara keteladanan yang dapat dicontoh dari sifat Al-Jami’ adalah….(10 Poin)Selalu berkata benar dan jujurSelalu berusaha untuk hadir ditengah-tengah masyarakat dengan penuh kedamaian.Memberikan setiap orang untuk berbuat semaunyaMemberikan keleluasaan sebagai setiap orang untuk menyelesaikan kewajibannyaMengajak orang untuk mau melakukan kebaikan sesuai kehendaknya4.Berikut pengertian Al-akhir yang paling tepat Adalah….(10 Poin)Allah Swt, zat yang memiliki sifat mulia yang sempurna dan terpuji tidak ada cacat satu pun.Allah Swt, memilikinya sifat kekal abadi dan tidak ada sesuatupun setelah-NyaAllah Swt, yang memelihara alam semesta beserta seluruh isinyaKekuatan Allah Swt. Tidak ada yang menandingi, tidak terkalahkan, dan tidak tergoyahkan.Allah Swt, memberikan balasan atas perbuatan manusia dengan adil, tidak ada yang menandingi keadilan Allah Swt.5.Salah satu pengertian dari adil adalah.....(10 Poin)Berbuat sesuatu sesuai kehendak sendiriMenyampaikan amanah kepada yang berhakBerbicara apa adanyaMelaksanakan tugas dengan sebaik mungkinMenempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya6.Allah Maha Mengumpulkan merupakan arti dari...(10 Poin)Al-'AdlAl-Mu'minAl-Jami'Al-AzizAl-wakil7.Sifat Adil allah berlaku untuk ...(10 Poin)Para penjabatOrang salehOrang miskinSemua orangOrang kaya8.Perilaku yang tidak termasuk keimanan terhadap Asmaul Husna adalah…(10 Poin)Mempunyai benda pusaka untuk di pujaMendirikan sholat setiap waktuSedekahMenyayangi orang tuaMembantu orang yang membutuhkan9.Allah Swt, maha memberi keaamanan kepada makhluk-nya, karena Allah Swt, memiliki sifat…(10 Poin)Al-Jami'Al-KarimAl-AkhirAl-MatinAl-Mu'min10.Makna asmaul husna dari al Wakil tercermin dalam perbuatan berikut, yaitu ...(10 Poin)Chiko tidak tergoda dengan miras yang ditawarkan temannya, karena Chiko teguh untuk memegang prinsip Islam yang dimilikinyaNaya merasa aman karena ayahnya selalu berada di dekatnya saat bermainRadit memberi tempat duduk kepada seorang lansia yang berdiri di dalam bus kotaSaat pemilu, Pak Darwis menghitung suara dengan baik dan sebenar-benarnya sesuai kenyataanAnin mempunyai seekor kucing dan dia memeliharanya dengan baik dengan memberi makanan, minum dan tempat tinggak​


Jawaban:

nomer 5

Penjelasan:

menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya


13. 16. Wahyu Allah SWT yang ditulis dan dibukukan menjadi kitab suci Al-Quran merupakan bukti bahwa Allah memiliki sifat.a.ilmu. c.sama'b.kalam. d.hayat18. Siapapun orangnya, walaupun seorang Nabi atau Rasul Allah, tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepada yang lain , kecuali Allah SWT, karena Allah memiliki sifat Asmaul Husna, yaitu....a.Al-hadi. c.Al-Qoyyumb.Al-Jabar. d.Al-Aziz20. Allah SWT adalah dzat yang maha perkasa dan keperkasaan Allah adalah sempurna dan kekal, berbeda dengan keperkasaan manusia terbatas dan tidak kekal, karena Allah SWT mempunyai nama yang bagus yaitu....a.As-Shobur. c.Al-Azizb.Al-Fattah. d.Al-Wahhab22. Islam mengajarkan kepada umatnya agar dalam hidupnya bisa saling tolong menolong untuk kebaikan, karena Allah cinta kepada orang yang selalu berbuat....a.Kegembiraanb.Kesenangan c.Kebacikand.Kecerahan23.Semua orang senang melakukan dan melihat orang berlaku jujur dan adil, karena keadilan adalah cerminan dari nama yang bagus bagi Allah yaitu....a.As-Shobur. c.Al-Azizb.Al-Fattah. d.Al-Adlu26.Kepatuhan dan kesetiaan seseorang dalam melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan dari peraturan yang telah ditetapkan baik masalah agama maupun dunia, merupakan pengertian dari...a.Tawakal. c.Tasamuhb.Taqwa. d.Tawadhu29. Pernyataan berikut ini sifat terpuji yang menunjukkan tawaduk adalah....a.Rajin memberi sadaqah kepada siapa saja yang disenangib.memberi salam dan wajah yang manis ketika bertemu temanc.memenuhi undangan saudaranya ketika acara hajatand.selalu melaksanakan ibadah dimana tempat ia berada49. Nabi Muhammad SAW, di angkat menjadi seorang rasul Allah ditandai dengan....a.Datangnya malaikat Jibrilb.Nabi Muhammad bertemu Allah SWTc.dengan turunnya Wahyud. Datangnya perintah hijrah50. Nabi Muhammad setelah berda'wah dalam keluarga secara sembunyi-sembunyi, kemudian berda'wah secara terang-terangan, karena ada perintah dengan turunnya ayat dalam surat....a.Al-Maidah : 3b.Al-'Alaq : 3c.Ali Imran : 95d.Al-Hiir : 94Tolong di jawab ya kak dengan benar....Soalnya dikumpulka besok...Terima Kasih...


16. B.
18. A.
20. C.
22. C. Kebajikan
23. D
26. B.
29. B
49. C
50. D

14. 4. Allah memiliki sifat Al Matin, yang berarti bahwa ...a. penjaminb. kebesaranc. hanyad. Akhirnyae. kuat5. Allah memiliki sifat Al Matin yang tercantum dalam Sura.a. Al Hadid ayat 3b. Al A'raf ayat 180C: A Naml ayat 40d. Taha ayat 8e. Az Zariyat ayat 586. Salah satu Asmaul Husna adalah Al 'Adi, yang berarti bahwa ...a. pertemuanb. Mahaadilc. Terakhir kalid. mahakuasac. Favorit saya7. Allah maha mengumpulkan adalah makna dari asmaul husnaha. Al Jamib. Al'AdiC. Al Akhird. Al'Azime. Al'Aziz8. Sifat adil Allah berlaku untuk ...a. masing-masingb. hanya orang kayac. para pejabatd. 'orang miskine, pribadi ilahi​


Jawaban:

1.E

2.E

3.B

4.A

5A

Maaf nomornya dimulai dari no 1 ya

Penjelasan:

smg membantu

Jawaban:

4.   E.kuat

5.   E,Az marizzat ayat 58

6.   B.maha adil

7.   A.al jami

Penjelasan:

Termakasih telah bertanya

semmoga benar amin


15. sifat adil Allah SWT berlaku untuk​


Jawaban:

semua umat islam

Jawaban:

Sifat adil Allah SWT berlaku untuk semua mahkluk hidup yang ia ciptakan dan sifa adil terdapat di asmaul husna yang berbunyi al 'adl

Thank you :)


16. 1. Meneladani dan mengamalkan nama Allah Al-Mu’min artinya … a. Memberi sedekah kepada fakir miskin b. Memberi kebaikan dan keihlasan c. Memberi rasa aman dan tenteram kepada orang lain dan lingkungan d. Memberikan keadilan dan kepastian hukum e. Berlaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari2. Maksud dari hadits barang siapa menghafalkan Asma’ul Husna, maka ia akan masuk surga adalah …Pilih salah satu:a. Dengan menghafalkan dan memahami artinyab. Dengan menghafalkan, memahami, dan mengamalkan maknanyac. Dengan menghafalkan dan berdoa dengannyad. Dengan menghafalkan sehari-hari lafaznyae. Dengan menghafalkan dan membaca setiap harI3. ِِArti paling tepat untuk ayat di atas adalah …هPilih salah satu:a. Dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka memohonlah dengan menyebut nama-nama-Nyab. Dan Allah memiliki nama-nama yang benar maka memohonlah dengan menyebut nama-nama-Nyac. a. Dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka pergunakanlah nama-Nyad. Dan Allah memiliki nama-nama yang hebat, maka memohonlah dengan kehebatan nama-nama-Nyae. Dan Allah memilki nama-nama yang baik, maka jadikanlah untuk nama anak-anakmu4. Allah SWT memiliki sekaligus sifat yang disebut Al Karim, artinya...Pilih salah satu:a. Allah Maha sempurnab. Allah bijaksanac. Allah Maha Pemurahd. Allah Maha pengampune. Allah Mahaadil5. Dengan nama dan sifat Allah SWT. Al- Mukmin, maka Allah akan memberikan jaminan keamanan bagi hamba-Nya yang....Pilih salah satu:a. sering berbuat baik, benar, dan berada dijalan Allahb. tidak pernah berbuat baik, benar, dan berada dijalan Allahc. kadang-kadang berbuat baik, benar, dan berada dijalan Allahd. jarang baik, benar, dan berada dijalan Allahe. selalu berbuat baik, benar, dan berada dijalan Allah​


Jawaban:

1. c

2.b

3.-

4.a

5.a

Penjelasan:

semoga bermanfaat


17. 37.Nabi Dawud AS adalah Nabi yang diutus oleh Allah SWT untuk kaum Bani Israil. Beliau adalah seorang Nabi yang sekaligus menjadi seorang Raja untuk melawan Bani Israil. Memiliki sifat berani menegakkan kebenaran dan jujus, beliau juga seorang hakim yang adil. Disamping itu beliau rajin melakukan puasa dan shalat malam ( tahajud ). Dari kisah di atas, keteladanan Nabi Dawud AS rajin beribadah diantaranya adalah . . . . *A. Berlaku adil dan jujurB. Berani dan adilC. Puasa dan shalat tahajudD. Rajin bersedekah dan berlaku adil38. Ketika Nabi Muhammad SAW masih kanak-kanak, Ia sudah bekerja meringankan tanggung jawab pamannya Abu Thalib mencari nafkah. Nabi Muhammad SAW menggembalakan domba milik penduduk arab. Perilaku terpuji Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani adalah . . . . *A. Menjadi contoh yang baikB. Beternak dombaC. Bermain-mainD. Rajin bekerja39. Khalifah Umar bin Khattab adalah orang yang sangat tegas dalam menerapkan hukum Allah SWT. Beliau tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Dari penggalan cerita di atas , perilaku Umar bin Khattab yang dapat diteladani adalah . . . . *A. Kasih sayangB. TegasC. Lemah lembutD.Lapang dada40. Ashabul Kahfi merupakan sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah SWT, yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah SWT. Mereka teguh dengan keyakinan yang benar. Meskipun harus bersenbunyi di gua untuk menyelamatkan dirinya. Perilaku terpuji yang dapat diteladani dari kisah Ashabul Kahfi di atas adalah . . . . *A. Keyakinannya pada Allah SWT sebagai Tuhan satu – satunya yang berhak disembahB. Merasa lebih aman tinggal di gua bebas dari segala macam gangguanC. Merasa bisa tentram melaksanakan ibadah dalam guaD. Tidak ada yang dapat melindungi mereka dari kejaran Daqianus​


Jawaban:

37. C

38. D

39. B

40. A

Penjelasan:

SEMANGAT BELAJARNYA ;)

Jawaban:

c.puasa dan solat tahajud

d.rajin bekerja

d.lapang dada

a.keyakinannya kepada Allah

Penjelasan:

pertanyaanya mudah tapi yg nanya kek malas jawab


18. 10. Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 58 dibawah ini! إن الله يأمركم أن تؤوالأمن إلى أهلها . Pesan dari ayat tersebut adalah berikut ini. kecuali a. Allah menyuruh kita untuk berlaku adil b. Allah menyuruh kita berbuat jujur c. Allah menyuruh kita bersifat amanah d. Allah menyuruh kita memberikan sesuatu kepada hak yang menerimanya​


Jawaban:

b. Allah menyuruh kita berbuat jujur

Penjelasan:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَ مٰنٰتِ اِلٰۤى اَهْلِهَا ۙ وَاِ ذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّا سِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِا لْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَا نَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

innalloha ya-murukum ang tu-addul-amaanaati ilaaa ahlihaa wa izaa hakamtum bainan-naasi ang tahkumuu bil-'adl, innalloha ni'immaa ya'izhukum bih, innalloha kaana samii'am bashiiroo

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."

(QS. An-Nisa' 4: Ayat 58)

Jawaban:

C. Allah menyuruh kita bersifat amanah


19. manusia tidak boleh sombongtitik-titik di bawah ini dengan singkat dan tepat!1. Orang yang saling menasehati dan saling mengingatkan dengan kata-kata halus dantindakan yang tidakmenyakiti hati, selalu tawakal kepada Allah SWT. adalah cerminanorang yang meneladani nama Allah SWT, yaitu ar rohim2. Orang yang taat dan patuh terhadap ketentuan Allah SWT. yang berlaku dan meneri-manya dengan ikhlas. Hal ini menunjukkan perilaku seseorang yang mengamalkan namaAllah SWT., yaitu ....3. Allah Maha Memberi keputusan kepada hamba-hamba-Nya, yaitu keputusan yang me-nyangkut nasib hamba-Nya kelak di akhirat, karena Allah memiki nama ....4. Kita memiliki cita-cita terhadap keadilan, ikut serta dalam upaya menegakkan keadilan,berbuat adil, serta tidak memihak salah satu pihak. Hal ini menunjukkan perilakuseseorang yang mengamalkan sifat Allah SWT., yaitu ....5. Suatu sikap suka mendermakan sebagian harta benda yang dimilikinya untuk Islam dankepentingan orang yang lemah, menunjukkan perilaku seseorang yang mengamalkansifat Allah SWT., yaitu...​


Jawaban:

2.assyakur

3.al hakim

4.al adl & Al muqsith

5.arrozaq


20. 1. Perilaku tolong menolong akan mendatangkan banyak ..... a. bahayab.kerugianc. dosad. manfaat2.Dengan tolong menolong,pekerjaan yang berat menjadi ..... a. sama sajab. makin beratc. lebih beratd. ringan3. Kepada adik kita harus ..... a. mentertawaib. mengerjaic. mengejekd. menyayangi4. Allah memiki sifat Al Karim, yang tercantum dalam surah… a.Al Hadid ayat 3b.Al A’raf ayat 180c.An Naml ayt 40d.Taha ayat 85. Allah memiliki sifat Al Matin, artinya Allah Maha... a.Pemberi Keamananb.Kokohc.Adild.Akhir6. Salah satu Asmaul Husna adalah Al ‘Adl yang artinya adalah... a.Maha Mengumpulkanb.Maha adilc.Maha akhird.Maha kuasa7. Sifat adil Allah berlaku untuk... a.semua orangb.orang kaya sajac. para pejabatd.orang miskin8.Salah satu Asmaul Husna adalah Al Akhir yang artinya adalah... a.Maha Esab.Maha Adilc.Maha Akhird.Maha Kuasa9. Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang ...a.Hidup sendirib.Hidup terisolasic.Membutuhkan orang laind,Merugikan orang lain10. Allah memiliki sifat Al Karim, artinya Allah Maha … . a.Pemberi keamananb.Muliac.Akhird.Kokoh11.Berikut yang termasuk hikmah beriman kepada malaikat adalah… a.Enggan melakukan Maksiatb.Lebih tenang melakukan Maksiatc.Hidup menjadi lebih sulitd.Menyadari bahwa Allah Swt, ternyata perlu bantuan​


Jawaban:

1. d

2.d

3. d

4.

5.b

6. b

7. a

8. c

9.c

10. b

11. a

semoga membantu

1. d.manfaat

2. d.ringan

3. d.menyayangi

4. b.al a' raf ayat 180

5. a. pemberi keamanan

6. b.adil

7. a. semua orang

8. c. maha akhir

9. c. membutuhkan orang lain

10. b. mulia

11. d. menyadari bahwa Allah SWT ,ternyata perlu bantuan

semoga membantu :)

jangan lupa follow dan jadikan jawaban yang terbaik


Kategori b_arab